منوی هدایتگر محصولات

 
 Swat-Cup
 Report Generator
 XasNine
 Xas-Rate
 Xas-Refining
 Xas-Logistic
 Xas-Charity
 

Xas-Logistic

LOGISUITE INFORMATION PORTAL اطلاعات مربوط به وضعیت بار را مستقیما روی سایت اینترنتی شرکت شما ارائه می دهد به شکلی که مشتری های شما توانایی پیگیری محموله های آن لاین را داشته باشند.

کاربران مجاز به حستجو، دیدن و چاپ کردن اطلاعات به شکل های گوناگون می باشند.از قبیل : رسید انبار، بارنامه ، صورتحساب محموله و فهرست بار.

INFORMATION PORTAL بسیاری از وظایف مدیریتی سر بار در زمینه پاسخگویی به پیگیریهای مشتریان را در کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری کارمندانتان کمک می کند.همچنین نمایندگان می توانند اطلاعات POD را بدون برقراری تماس با دفتر شما وارد کنند.آنها می توانند کلیه محموله های مربوط به دفتر خود را نیز کنترل نمایند.

وقتی که Information portal نصب شد ، شما کنترل کامل روی آن چیزی که مراجعین در روی سایت تجاری شما می بینند را خواهید داشت.

هر کاربر یا نمایندگی یک حساب کاربری مخصوص خود را دارد که می توانند فقط اطلاعات مربوط به خودشان را ببینند.