منوی هدایتگر پروژه ها

 
 نرم افزار
 وب سایت
 

نرم افزار

 

نام پروژه : نرم افزار مدیریت پایش

نام کارفرما : Hse پتروشیمی بندر امام

مدت زمان اجرا : 2 سال

محل بهره برداری : ماهشهر

 

 

 

نام پروژه : نرم افزار Swat-Cup

نام کارفرما : موسسه Eawag – دانشگاه Texas

مدت زمان اجرا : 2 سال

محل بهره برداری : سرتاسر دنیا

 

 

 

نام پروژه : نرم افزار رتبه بندی شرکتها

نام کارفرما : کانون مشاوران اعتباری و بانکی

مدت زمان اجرا : 4 ماه

محل بهره برداری : سرتاسر ایران

 

 

 

نام پروژه : نرم افزار پیگیری سفارشات حمل و نقل

نام کارفرما : شرکت آرین سریع بار

مدت زمان اجرا : در دست اجرا

محل بهره برداری : سرتاسر دنیا

 

 

 

نام پروژه : نرم افزار مدیریت صندوق های صدقات

نام کارفرما : موسسه خیریه سمر

مدت زمان اجرا : در دست اجرا

محل بهره برداری : تهران

 

 

 

نام پروژه : نرم افزار استعلام و پیگیری سفارشات

نام کارفرما : شرکت GTL لمان

مدت زمان اجرا : در دست اجرا

محل بهره برداری : آلمان

 

 

 

نام پروژه :  نرم افزار کنترل هوشمند شیرهای الکترونیکی

نام کارفرما : شرکت معتمد هیدرولیک

مدت زمان اجرا : 1 سال

محل بهره برداری : تهران

 

 

 

نام پروژه : نرم افزار مالی نمایندگیها

نام کارفرما : مجتمع فنی تهران

مدت زمان اجرا : 1 سال

محل بهره برداری : سرتاسر ایران